+48 789 314 753

pon – pt: 9:00-17:00

zakres usług

W czym mogę Państwu pomóc?

zakres usług

Główne obszary specjalizacji

prawo cywilne

Prawo cywilne

prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

zakres usług

Pozostałe obszary specjalizacji

Poza głównymi obszarami specjalizacji zajmowałam się również odzyskiwaniem należności – zarówno w stosunkach między przedsiębiorcami, jak i osobami fizycznymi począwszy od etapu przedsądowego, czyli sporządzania wezwań do zapłaty, przez postępowanie sądowe, aż po egzekucyjne w razie braku dobrowolnej zapłaty przez dłużnika. Wprocesach odszkodowawczych i sprawach o zapłatę należności prawo cywilne niejednokrotnie przenika się z karnym. Prowadząc ww. postępowania brałam pod uwagę również instytucje prawa karnego, reprezentując pokrzywdzonych w procesach karnych, m.in. w następstwie naruszenia przepisów BHP będącego przyczyną wypadku przy pracy, czy spowodowania wypadku drogowego, w tym ze skutkiem śmiertelnym.

windykacja należności

Windykacja należności

prawo spadkowe

Prawo
spadkowe

prawo karne

Prawo
karne

zakres usług

Moje doświadczenie

Prawo cywilne

W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowałam interesy Klientów w postępowaniach przeciwko największym Towarzystwom Ubezpieczeń m.in. w sprawach z tzw. „polisolokat”, czy z umów ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przede wszystkim jednak kompleksowo prowadziłam sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, w tym zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej, nie wyłączając kwestii odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu sporów odszkodowawczych w następstwie błędów medycznych, jak również dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Pomagam również Klientom w dochodzeniu naprawy szkód majątkowych wyrządzonych na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, w tym umowy zlecenia, o świadczenie usług, umowy o dzieło, np. wadliwie przeprowadzonych prac remontowych. Z powodzeniem prowadziłam także sprawy z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, jak również spory powstałe ze stosunku najmu – tak od wynajmującego, jak i najemcy.

Wspierałam Klientów w procesie uregulowania sytuacji po śmierci spadkodawców, prowadząc m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, jak również w kwestiach związanych z uwłaszczeniem i zasiedzeniem nieruchomości.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Z sukcesem reprezentowałam pracowników w postępowaniach o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę, o przywrócenie do pracy na skutek bezzasadnego bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, w tym pracownicy w ciąży, jak również w procesie o przywrócenie do pracy pracownika, któremu rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Udzielałam wsparcia prawnego w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia także Klientom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy. Prowadziłam postępowania o sprostowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz świadectwa pracy. Posiadam również doświadczenie w przeprowadzaniu procesu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Prowadziłam również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których ZUS kwestionował podstawę wymiaru składek lub sam fakt podlegania ubezpieczeniom społecznym zarzucając tzw. pozorność umowy o pracę. Reprezentowałam także ubezpieczonych w sporach przeciwko ZUS o ustalenie charakteru uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek wypadku przy pracy oraz prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Wspierałam Klientów w postępowaniach z odwołań od decyzji ZUS w przedmiocie odmowy prawa do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, czy świadczenia rehabilitacyjnego.